אודותינו
עכשיוזההזמן!!!!!!
למעלהמארבעיםשעותעצרנואתנשימותינו. מייכללנשום, מייכללתפקדכשאחינו, חבדניקים, שליחיםשלהרביכלואיםכבניערובה?

ספריקודשמחורריםבכדורים, ביתחב"דמלאדםוגופות. כולנוהתפללנו, התחננולה'. כלאחדבדרכו... ואזשמענואתהבשורההטראגיתהמחרידה.

השוק, הכאב, הדמעותשבכינו, ההכחשהשהפלנולעברהקב"ה. אבל.. קלמאודלשכוח, בעודנומוסחיםבשגרתהחייםהנורמליתשלנו.

אבל- זהלאפייר, זהלאפיירככהלקבלולהסכיםלטרגדיה, לאפשרעודכפרות, עודכאב, עודסבל. אנוצריכיםלסייםאתהגלות! שחסושלוםשוםיתוםיצטרךלגדולמנציחאתרצחהוריוואתיוםחורבןחייוביוםהולדתושנהאחרשנה.

אזהיינונסערים, מתחנניםודורשיםמה'. עכשיוצריךלהמשיךהלאה.

מהעושים?

הצטרפילנשיםובנותבכלהעולםבפרוייקטשיביאלמטרהאחתלסייםאתהגלות! בואונאמריחדלאלחייםשבהםכמעטכליוםעודבנייןמתפורר, וכשנראהשלאיכוללהיותיותרגרוע, עודתמיכהמתרסקת!

הרביכבראמרשהדרךהישרהלהביאאתהמשיחזהללמודעלהמשיח, במיוחדדרךהשיחותהרבי. כלינוסףהואהכליהחזקשלהאחדות. הכוחהשלישיהואנשים. הנשיםהצדקניותשבידיהםהפקידהרביאתהכוחלהביאאתהגאולה.

המטרהשלנוהיאלרתוםאתשלושתהכוחותהאדיריםהללויחדעלידיאיחודנשיםובנותסביבהעולםבלימודעניינימשיח.

להצטרפותלחציכאן. הצטרפילתנועהחובקתעולםזולקראתהגאולה. אנחנונחבראותךעםמישהיסביבהעולםוניידעאותךדרךאימיילאובטלפוןעלהשותפהשלך. כךנתאחדעלידילימודאותםהאותיותשלאותההשיחהבוזמנית. המטרהשלנוהיאללמודארבעאותיותכלשבוע. בקישורהזהתוכלולהורידאתהשיחהעםסיכוםתמציתי. למישאיןגישהלאינטרנטאפשרגםלקבלאתהמידעדרךהפקס.

ישנם 4 אפשרויותהשתתפות, עלמנתלהתאיםאתלימודהשיחהלאופיכלאחתתוךכדישמירהעלהאחדות. אתיכולהלבחוראחתמהמסלוליםהבאים:

ללמדאתהשיחותלאחרים

ללמודבחברותאתוךשימושעםהסברימילים (ראימצורףב"חומרים")

להשתתףבשיעורשבונלמדתהשיחה

ללמודבחברותאאתהסיכוםהמקוצרשלהשיחה
תצטרכילדווחכלשבועעלהלימודשלך. תוכלילדווחבאתר, בטלפוןאובהודעה sms למספר: ___________ עדיוםשני. אנחנונגרילזוכהשבועיתביןתלמידותהתיכוןשדיווחועלהלימודשלהםאותושבוע. השנה, בשנתהקהל, איןכוחגדוליותרמכוחהאחדותשאפשרלרתוםלמילויהוראתושלהרביאודותהדרךהישרהלהבאתהמשיח!

בואונאמרלהקב"הבאופןקולקטיבילאלכלהטרגדיות, לכלהיתומים, לאעודדםודמעות. אלוקים, אנומתחייביםלעשותמהשאמרתשפועל, אתהבבקשהגלהלנואתהמשיחעכשיו!
נשיובנותחב"דהעולמית
נ.ב. האינטרנטהואכלירבעצמהלאחדות! אנאהפניאתהאתרלמספררבככלשתוכלישלחברות, שימיאתהאתרעלהבלוג/ הפייסבוקשלך, שלחילכלחברותייךומכרותייךבאימייל. הצטרפיגםלקבוצהבפייסבוקאניחברהבwww.inow.weebly.com